Ga verder naar de inhoud

Privacy Policy

Algemeen

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – Sociale InnovatieFabriek VZW met maatschappelijke zetel te Cellebroersstraat 16b 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer 0524 752 578

Sociale InnovatieFabriek vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd)

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sociale InnovatieFabriek vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Sociale InnovatieFabriek vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sociale InnovatieFabriek VZW. Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel – info@socialeinnovatiefabriek.be

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Sociale InnovatieFabriek vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om deel te nemen aan de wedstrijd Radicale Vernieuwers
 • om te kunnen stemmen op de publieksprijs Radicale Vernieuwers

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, (facturatie)adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en server);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (algemene IT support, online tool);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • de jurering van de wedstrijd

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Sociale InnovatieFabriek vzw bewaart persoonsgegevens tot u uw instemming intrekt of tot maximaal 5 jaar na laatste deelname of registratie.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;
 • We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement onder Algemeen staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt worden ook bepaalde gegevens bewaard, op basis van cookies die worden geplaatst.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als je een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Welke cookies gebruikt onze website?

Onze website gebruikt functionele cookies (in hoofdzaak tijdelijke cookies) om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. Je kan deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra je jouw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.

Derde-partij-cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij (bv. YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, ...). Derde-partij-cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden worden. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Twitter, Google/Youtube, Vimeo, ... Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging privacy statement

Sociale InnovatieFabriek vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.