Ga verder naar de inhoud

Wedstrijdreglement

1. Organisatie

De wedstrijd is een organisatie van de Sociale InnovatieFabriek vzw, Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel, info@radicalevernieuwers.be.

2. Doelstelling

Met de campagne Radicale Vernieuwers 2022 zoeken we burgers, bedrijven, maatschappelijke bewegingen, overheden of instellingen die bouwen aan nieuwe, sociale en duurzame oplossingen voor energie, mobiliteit, circulaire economie, inclusie, zorg en andere grote maatschappelijke uitdagingen. We zoeken geen ideeën maar realisaties.

Radicale vernieuwers zetten hun radicale ideeën voor een betere wereld om in een radicaal nieuwe realiteit. Ze dagen het klassieke denken uit, door al dan niet van binnenuit ‘het systeem’ te veranderen en te verbeteren. Maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, diversiteit, eenzaamheid of mobiliteit mogen dan wel grootse mondiale problemen zijn, het schrikt Radicale Vernieuwers niet af om zelf oplossingen (producten, diensten, werkingen, methodes,…) uit te bouwen, soms op een kleine en lokale schaal.

3. Deelnemingsvoorwaarden

3.1. Criteria

Een voorselectie gebeurt door het campagnesecretariaat, die de inzendingen screent op de volgende ontvankelijkheidscriteria:

 • Het inschrijvingsformulier is opgesteld in het Nederlands.
 • Het inschrijvingsformulier is volledig ingevuld.
 • Het inschrijvingsformulier vermeldt de contactgegevens van de indiener.
 • Het inschrijvingsformulier is tijdig ingediend (uiterste datum = 25 februari 2022, 00.00 uur).
 • De indiener (persoon, bedrijf, organisatie) woont of heeft een vestiging in Vlaanderen of Brussel.
 • Het inschrijvingsformulier bevat relevante informatie (geen spam).
 • De oplossing is een concrete realisatie, geen idee of droom.
 • De oplossing heeft (ook) een maatschappelijke impact op (onder andere) Vlaanderen en/of Brussel.

De jury beoordeelt de inzendingen op basis van inhoudelijke criteria.

Een radicale vernieuwing is...

 • Vernieuwend: de oplossing bestaat nog niet in Vlaanderen of Brussel, of nog niet voor die doelgroep. De vernieuwing zit in het product, dienst, werking of methode.
 • Impactvol: de oplossing maakt een wezenlijk verschil voor de doelgroep of voor de maatschappelijke uitdaging.
 • Succesvol in samenwerkingen: de oplossing verenigt burgers, bedrijven, overheden, organisaties en/of kennisinstellingen rond een gedeelde missie.
 • Solide: de oplossing is een bewezen formule, die financieel en/of niet-financieel solide is (partners, vrijwilligers ...). De ambitie is er om de impact te vergroten.
 • Systemisch: de oplossing daagt ons denken uit en getuigt van een nieuwe visie op onze maatschappelijke systemen.

3.2. Voordracht

Tot de wedstrijd worden een ongelimiteerd aantal kandidaten toegelaten. Iedereen kan (een ongelimiteerd aantal) vernieuwingen inzenden. Ook de juryleden hebben het recht vernieuwingen voor te dragen, met de beperking dat de juryprijs niet kan toegekend worden aan deze vernieuwers waarbij een jurylid actief betrokken is bij de werking.

3.3. Timing

Inzendingen voor de Radicale Vernieuwers 2022 moeten ingediend zijn ten laatste op 24 februari 2022. Alle indieners van vernieuwingen die op tijd zijn toegezonden, krijgen een bevestiging van ontvangst. Deze bevestiging is het bewijs dat je vernieuwing is ingeschreven. Laattijdige inzendingen worden niet in aanmerking genomen.

3.4. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisator in een bestand opgenomen op de website. De organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (Wet bescherming persoonsgegevens) en sinds mei 2018 met respect voor de Privacy verordening of GDPR.

Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en op het informeren over de werking van de Sociale InnovatieFabriek. De Radicale Vernieuwers verschijnen op de website van de Radicale Vernieuwers (www.radicalevernieuwers.be). Elke indiener heeft recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Elke indiener heeft tevens het recht om op eenvoudig verzoek uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@radicalevernieuwers.be.

3.5. Eigenaarschap

Wie indient bij de Radicale Vernieuwers wedstrijd, geeft het secretariaat om het recht om te communiceren over zijn/haar inzending naar de organiserende partners en juryleden. Als er over gecommuniceerd wordt in open communicatie (bv. nieuwsbrief, website, enz) vraagt het campagnesecretariaat altijd voorafgaand een mondelinge of schriftelijk toestemming door de indiener. Indien er niet over publiekelijk over gecommuniceerd mag worden (omdat je wacht op een eigen perslancering, in verband met patent rechten enz.) kan je dit dan kenbaar maken.

Ten allen tijde blijft de indiener de rechtmatige eigenaar van het ingezonden concept. De Sociale InnovatieFabriek neemt geen aanspraak op of verantwoordelijkheid over inzendingen.

Innovatie gaan onlosmakelijk gepaard met intellectuele eigendommen. Indien van toepassing, dienen indienaars zelf stappen te ondernemen om het nieuw product, dienst of merk te beschermen.

4. Selectie

4.1. Preselectie

Uit alle ingezonden vernieuwingen maakt het campagnesecretariaat een preselectie op basis van de ontvankelijkheid. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor de betrokken indieners en hun vernieuwing van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

4.2. Selectie jury

Na deze preselectie volgt een kwalitatieve beoordeling door een professionele jury. De juryleden worden bekend gemaakt op de website www.radicalevernieuwers.be. Ze zijn geen verantwoording verschuldigd over hun beoordeling of selectie. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en bindend. De jury kan meer informatie inwinnen over de kandidaat via de organisatie of derden.

4.3. Nominaties en laureaat

De jury kiest 10 Radicale Vernieuwers en daaruit een jurywinnaar. De Radicale Vernieuwers worden verwittigd en publiek bekend gemaakt op de website en in de media. Na de bekendmaking van de 10 Radicale Vernieuwers, kan het publiek een favoriet kiezen, die de publieksprijs krijgt.

5. Prijzen

5.1. Radicale Vernieuwer zijn is een exclusiviteit en dat unieke label krijgen, is dan ook de belangrijkste prijs van deze wedstrijd. Daarnaast biedt de wedstrijd allerlei promotiemogelijkheden om bekender te worden bij het brede publiek. Zo kunnen de Radicale Vernieuwers het verschil maken voor velen.

De jurywinnaar krijgt:

De publiekswinnaar krijgt:

De 10 Radicale Vernieuwers krijgen:

 • Een professionele fotoshoot
 • Online zichtbaarheid in heel Vlaanderen en Brussel
 • Media-aandacht in Trends en bij de partners van de wedstrijd

5.2. De winnaars worden op 17 maart 2022 gekozen en publiek gemaakt.

5.3. De Radicale Vernieuwer die om welke reden dan ook de prijs niet persoonlijk kan komen afhalen, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van de organisatoren. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs en bijhorende geschenken voor te behouden aan een andere kandidaat.

5.4. De Radicale Vernieuwers worden door het campagnesecretariaat gecontacteerd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. Het secretariaat kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen. De Radicale Vernieuwer moet die prijs aanvaarden zoals geleverd door het secretariaat. Hij/zij kan geen aanspraak maken op compensatie.

5.5. Iedere indiener verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan het secretariaat de toestemming tot vermelding van zijn inzending.

7. Wedstrijdreglement

7.1. Het campagnesecretariaat behoudt zich het recht voor de campagne of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te korten, zonder evenwel aan de doelstellingen van de campagne te raken. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. Het secretariaat kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2. Door hun deelname aan de campagne verbinden de indieners zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement en erkennen ze elke beslissing die het secretariaat zich genoopt ziet te treffen.

7.3. Dit reglement is van toepassing op de campagne Radicale Vernieuwers, jaargang 2022.

7.4. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de campagne. Alle bijkomende publicaties in verband met de campagne gelden als punt van reglement.

Brussel, januari 2022